സ്വന്തം കൈവിട്ടുപോയി

 പല വർഷം ഒരേ കിടപ്പിൽ

കിടന്നിട്ടും വൃദ്ധന്

ചാവാൻ മനസ്സില്ലാതായി

അതിനായി ദിനം തോറും

അതുമിതും തിന്നു തിന്ന്

ശരീരം തടിപ്പിക്കാൻ കൊതിച്ചു

 

പതിവായി വരുന്നൊരു

ഡോക്ടറും ഇതറിഞ്ഞു

വെറുതേ മരുന്നുകൾ നൽകി

കൂടെ ശക്തിയ്ക്കായി 

പലതും തിന്നാനായ്

മരുന്നിൻ കുറിപ്പെഴുതി ക്കൊടുത്തു

 

വൃദ്ധന്റെ ഭാരിച്ച പെൻഷൻ തുകയും

അയാളുടെ ജങ്കമ സ്വത്തുക്കളും

പതിവായി നോട്ടം തെറ്റാതെ ഡോക്ടറും

ഇതെല്ലാം നന്നായി കണ്ടറിഞ്ഞു

 

ദിനം ദിനം തന്നുടെ

പോക്കെറ്റും നിറഞ്ഞപ്പോൾ

അയാളും സന്തോഷവാനായ്.

പുതുതായൊരു കാർ വാങ്ങി

പുതിയൊരു നിലം പറമ്പിൽ

ബങ്ങളാവു പോലൊരു വീടുവെച്ചു

 

കൂടെ അതുവും പോരാഞ്ഞ്

തെങ്ങിൻ തോപ്പും ചേർത്ത് വാങ്ങി.

അതിനുള്ളിൽ അൽസേഷൻ നായ വളർത്തി

ഗേറ്റിൽ പാറാവ്‌ നിർത്തി.

 

ഒരു ദിവസം വൃദ്ധനും

അകമഴിഞ്ഞങ്ങു

കള്ളും നന്നായൊന്നു വീശി

ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാതെ നടന്ന്

കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നു

 

മയക്കത്തിൽ  കിടന്ന

വൃദ്ധനെ കണ്ടതും

ഡോക്ടറും വിളറി വെളുത്തു

വൃദ്ധനും  മരിച്ചെന്നു

കരുതി അയാളും

സ്വന്തക്കാർക്ക് വിവരം കൊടുത്തു

 

ഇതറിഞ്ഞ വൃദ്ധന്റെ ബന്ധുക്കൾ

ദൂരെനിന്നെല്ലാം ഓടിവന്നങ്ങെത്തി

നിറയെ  തളിർക്കുന്ന പൂക്കുന്ന കായ്ക്കുന്ന

നല്ലൊരു മരത്തെ കണ്ടെത്തി

തനിക്കും പങ്കുണ്ട് എന്നവർ കരുതി

തേൻ കുടത്തിൽ കയ്യിടാൻ നോക്കി

 

ഇത്  മുൻപേ അറിഞ്ഞ വൃദ്ധനും

തന്റെ സ്വത്തെല്ലാം വേറൊരുവൾക്കെഴുതി വെച്ചു

അവളുടെ വരവിന്നായ് ഇരുകണ്ണും നട്ട്

പടിവാതിലിൽ തന്നെ നോക്കി കിടന്നു

 

അവളും  വന്ന്  അവരെയെല്ലാം നോക്കി

പതിവായ പുഞ്ചിരി തൂകി

വൃദ്ധനെ അവളും

തൻ കൈപിടിച്ച് തൂക്കി നിർത്തി

തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിപ്പോയി .

 

ഇതുകണ്ട സ്വന്തക്കാർ ബന്ധുക്കൾ

എന്തെന്നറിയാതെ പാളി

എല്ലാം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട അവരും തലതാഴ്ത്തി   

അണ്ടി പോയ അണ്ണാനെപ്പോൽ മിഴിച്ചുനിന്നു .

 

 

സുന്ദരേശ്വരൻ 

By  Sundareswaran  Date:  5th Oct 2015

 

Courtesy: Inspiration from the lyric “Palavattam  pookkaalam vazhithettippOyittum” by Madhu muttam from the film MaNichithrathaazhu

 

Dear Sir, Thanks for the inspiration. With due pranams

I have made few  changes in the story The Dear departed to suit the song tune. I have included a doctor here which is not in the story. I have omitted certain small details like going to the church and marriage etc.

The story is condensed into a poem.

The summary of the original story is given below.

Courtesy: Internet

In fact I had studied this story in my 10th standard during the year 1964. I was in Govt. Sec. School MANJERI  kerala.

 

Please link with http://www.studyrankers.com › class10english

The Dear Departed: A Comedy in One Act

Book by Stanley Houghton

Summary of the Chapter

The play ‘The dear departed’ present an interesting situation that has tragically become common place in the world of today. The scene of the play is set in the sitting room of a small house in a lower middle-class district of a provincial town. The setting of the play reveals that the tea-table has been laid. Mrs. Slater, a plump an active lady is in mourning and she is getting ready to receive some guests. She beckons to her daughter Victoria, who is ten year old, and instructs her to change into something sober. It is revealed that Victoria’s grandfather has passed away and the Slater family is getting ready to receive Aunt Elizabeth and Uncle Ben. Victoria expresses surprise at this news because her aunt uncle had not paid a visit for year’s altogether. Mrs. Slater reveals that they were coming over to talk about grandfather’s affairs, on hearing of his death. In the meanwhile Mr. Slater enters. He is stooping and heavy man and he is also in mourning dress.

Henry Slater is skeptical whether Elizabeth will come or not for last time when Mrs. Slater and Elizabeth had quarreled she had vowed never to pay a visit again to their house. Mrs. Slater gives Henry new slippers of her father. She also plans to take away the new bureau of the grandfather and shift it to their room, before Elizabeth and Ben arrive. Both the husband and wife, lock the front door and shift the bureau down and put their old chest of drawers there. Victoria wants to know why they were stealing grandfather’s things but her mother tells her to remain quiet. Grandpa’s new clock is also taken away. Meanwhile there is loud knocking at the door and the Slaters take plenty of time to look normal Mrs. Jordan and Ben pretend to be emotional at the death of Mr. Abel Merry weather. Both the ladies compare their mourning dresses, criticizing the others outfit. Mrs. Jordan is surprised to discover that no doctor had been summoned to check her father. Mrs. Slater insists in a stubborn manner that she had been keen on Mr. Pringle and if he was out of station, they couldn’t be offensive to call someone else. Mrs. Slater reveals that her father had been happy in the morning and he had apparently gone to pay the premium of his insurance policy. He was generally going to “Ring-O-Bells’ frequently and the night before he had come drunk and had gone to bed without having dinner. Mrs. Jordan and Ben prefer to have tea before going and look up father. All four of them start discussing about the obituary and the kind of announcement in the newspaper to be inserted. Mrs. Jordan wants a long poem but Mrs. Slater protests by saying that father had willed his gold watch to her son jimmy. Mrs. Slater feels very offended and refuses to believe it.

Victoria his premium but had instead gone over to ‘The Ring of Bells’, the public house and managed by John Shorrock’s widow. Everyone starts blaming the old man for not playing his premium. Victoria is instructed to go over a grandpa’s room get the receipt of the premium. Mrs. Jordan is surprised to note a new bureau and she wishes to know the details because she doubts on Mrs. Slater’s version. Victoria enters, looking dazed. She gives the shocking news that grandpa was stirring and moving. After sometimes Mr. Abel Merry Weather enters and is surprised to see his other daughter and son-in-law, Mr. and Mrs. Jordan. He reveals that he was well and just had a slight headache he notices Henry wearing his new slippers and takes them. Mr. Abel wishes to know, why all were in mourning dresses. Mrs. Jordan makes up some story to pacify him. Abel Merry weather enjoys tea and has a generous slice of the apple-pie. He grumbles and scolds Mrs. Slater for taking away his bureau.

Mrs.Jordan gets agitated and accuses her sister of robbing her father. The husbands also join their wives in hurling accusations at each other Abel discovers about his death. He addresses his daughters directly and declares that he was going to change his will and all the money will go to the one, in whose house he dies. Both the daughters fight with each other to keep their father. Abel is candidly watching all the fun. At last he makes his announcement which shocks everyone. On Monday, he would go to the lawyer and alter his will, and then he would go to the insurance office and pay his premium. After that he would go to the church and get married to Mrs. Shorrock. Everyone is shocked. Abel reveals that he had at last found someone who was happy to keep him. He exits with an invitation of his marriage. He also thanks Mrs. Slater for shifting the bureau down-stairs for now it will be easy to cart away to “Ring-O-Bells’.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s