இறைவா இறைவா

கலையில் எழும்போதும்
உன் திருநாமம்
என் வாய் மொழியவேண்டும்
எழுந்ததும் உன் முகம்
எனக்கு முன் தெரியவேண்டும்
நாள் முழுதும் உன்னையே நினைத்து
செயல்பட தோண வேண்டும்
உணவருந்தும் வேளையில்
நீ கொடுத்ததென்று
நினைக்கத்தோண வேண்டும்
மாலையில் உன்னை வணங்க
வழி வகுக்க வேண்டும்
இரவில் உன்னை நினைத்தே
கண்துயில வேண்டும்
எந்த நேரமும்
உன்னையே நினைத்தென்
உயிர் பிரியவேண்டும்
இறைவா இறைவா

சுந்தரேச்வரன்
Date: 28th May 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s