रामा रामा रामा

रघुवर नन्दनम् सुप्रितिचक् क्षणम्
रामनामजपम् सहस्रनामततुल्य़म् ॥
रामनामजपम् ज़ीवन्मुक्तिप्रभोदनम्
रामनामम् इति पापविमोचनमन्त्रम् ॥

कौसल्य़ा सुतम् दशरधपुत्रम्
लक्श्मण भरत शत्रुग्घ्न सोदरम् ॥
ताटका निग्रहम् मिथिलागमनम्
जनकात्मज दर्शनम् धनुष्भेदनम्
सीतास्वय़ंवरम् अय़ोध्य़ागमनम्
सीतापारिणय़म् अय़ोध्य़ानिवासम् ॥
पित्रुवाक्य़पालनम् कैकेय़िवचनम्
जनकपुत्रीसहित आरण्य़गमनम्
सौमित्रासुतम् लक्ष्मणानुगमनम्
गंगाबाहुतरणम् गुहपन्चब्रात्रुम्
पन्चवटी प्रवेशम् आश्रमवासम्
कान्चन हरिण द्रिश्य़प्रलोभम्म्
सीताहरणम् दुख्हविषोभितम्
सीतान्वेषणम् मार्गप्रतिभन्दम्
जटाय़ुदर्शनम् मार्गनिर्णय़निगमनम्
वनान्दरगमनम् सुग्रीवसख्य़म्म्
पवनप्पुत्र्रदर्शनम् परमोन्नतमित्रम्
सुग्रीवपीडनम् बालीनाशम्
किष्क्किन्धा पूऱऱ्णप्रवेशम्
सुग्रीवाक्न्जम् हनुमत् स्वीक्र्तम्
सीतान्वेषणम् समुद्रतरणम्
लन्का प्रवेशम् सीतादरशनम्
अन्गुल्य़ चूङामणि क्रित्य़ परिवर्त्तनम्
लन्का दहनम् सेतुभन्दनम्
लन्केश्वरवधम् सीतामोचनम्
अग्निप्रवेशम् अय़ोध्य़ागमनम्
पट्टाभिषेकम् सिम्ह्हासनारूढम् ॥
क्रित्य़निर्वहणम् राज्य़परिपालनम्
रामराज्य़मेवम् भूयोभावसमृधि प्रसिधम्
रघुवर नन्दनम् सुप्रितिचक् क्षणम्
रामनामजपम् सहस्रनामजपततुल्य़म्
रामनामजपम् ज़ीवन्मुक्तिप्रभोदनम्
रामनामम् इति पापविमोचनमन्त्रम् ॥

वय़म् गीतम् गाय़म् रामनाममिक्षणम्
रामम् रामम् , रामम् रामम्
रामानाममिति तारकमन्त्रम्
मनसास्स्मरामि पापविमोचनमन्त्रम् ॥
रघुवर नन्दनम् सुप्रितिचक् क्षणम्
रामनामजपम् सहस्रजन्मसायूज्य़म् ॥

स्वार्गारोहणगीतम्
सम्शय़ मानसम् चिन्ताविष्टम्
क्रित निश्छ्य़तिम् प्रेषण काननम्
प्रिय़विनाक्रितिम् सीता ढुख़ितम्
काननगमनम् लव कुश जननम्
सीतापरित्य़ागम् दुख़ितम् रामम्
स्वर्गारोहणम् इति रामाय़णम् परिपूऱ्णम् ॥

रामावतार रहस्य़म्

कर्मनिर्य़ातम् कर्मविलोपम्
द्वय़ते पश्य़ति मानुष जेन्मम्॥
प्रकटितम् दैवम् मामकरूपम्
ऎतत् रामम् जेन्मरहस्य़म्॥

सुन्दरेश्वरन् Date; 27TH August 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s