குயிலோசையோ வளையோசையோ

குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ
என் எண்ணங்கள் யாவுமே
அவள் நினைவுகள் என்றானதோ
குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ.

அவள் நிழல் கூட வந்துபேசும் என்னிடம்
அவள் குழல் கூட வந்து ஆடும் என்னிடம்
அவள் விழிகள் என்னை வட்டமிடும் வண்டினமோ
அவள் சிரிக்கும் சிரிப்பொலிதான் மெல்லினமோ
இதெல்லாம் எந்தன் கனவில்க்காணும் ரசனைகளா
இதெல்லாம்கூட அவளறியும் உண்மைகளா
குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ
என் எண்ணங்கள் யாவுமே
அவள் நினைவுகள் என்றானதோ
குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ.

என் கேள்விக்கெல்லாம் கிடைக்கும் பதில் கொலுசொலியொ
என் வாற்த்தைகள்க்கு மொழிபெயற்ப்பு வளை யொலியொ
அவள் நடை உடை பாவமெல்லாம் தமிழ்மொழியொ
அதுதான் அவள் எண்ணங்களை வெளியேற்றும் அடைமொழியொ
குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ
என் எண்ணங்கள் யாவுமே
அவள் நினைவுகள் என்றானதோ
குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ.

என்னிதயமிடிப்பின் சத்தமவளை தீண்டினால்
என்னுள்ளம் உண்மையென்றவள்க்கு தோன்றினால்
நம்மைய் சுற்றி வாழ்வோர் இதனை பேசினால்
என் ஆசை அலைகள் மேகற்த்துக்கும் கேட்க்கலாம்.
இயற்க்கைகூட நம்மைப் பற்றி பேசுமே
இது செயற்க்கையல்லா காதலென்ட்று கூறுமே.
மேகம் கூட மண்ணுக்குள்ள தன்னுறவை கூறுமே
விண்ணும் மண்ணும் நம்மை வாழ்த்திப் பாடுமே
வானம் பூமி யாவும் சொல்லும் அறிவுரை
நம் காதல் புனிதமென்ட்றுரைக்கும் திருமறை.
.குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ
என் எண்ணங்கள் யாவுமே
அவள் நினைவுகள் என்றானதோ
குயிலோசையோ வளையோசையோ
என் காதில்த்தான் அது கேட்டதோ.

பின்பாட்டு::

என்னிசையில்க்கூட பொருள்ச் சுவைகள் தாக்குமே
அதை படிக்கும்போது சிரிப்பு கொஞ்சம் பொங்குமே
சிலநேரமதில் சிந்தனைகள் தூண்டுமே
ஆகமொத்தம் நகைச் சுவையய் ஊட்டுமே.

சுந்தரேச்வரன் ( முரளி)

வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய்விட்டுப்போகும்
குதிரைகள் சிரிக்கின்ட்ற பொழுது, மனிதர்கள், நாம் ஏன் சிரிக்கக்கூடாதா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s