மறைத்திடுமே………..திரும்ப மீண்டும் ஒளிமயமே

மழைவரும் வேளையில்

வானத்தின் நிறமதை

முகிலினம் மறைத்திடுமே

விழிகளில் தங்கிடும்

நீர்மணிச்சொட்டுகள்

பார்வயை மறைத்திடுமே.

உறவுகள் ஆயிரம்

சேர்ந்திடில் விருந்துகள்

நிறைவினில் தென்படுமே

குறையதில் நேரிடில்

மறைமுகப்  பேச்சுடன்

பிரிந்திடல் தென்படுமே.

பிறந்தது தொட்டு

முடியும் வரைதனில்

வாழ்வில் திண்டாட்டமே.

இதில் வரும்

  உயர்வினைத் தாழ்வினை   

ஏற்றுக் கொள்கையில் 

வாழ்வில் கொண்டாட்டமே.

இதில் உயர்வை மட்டும்

நாட நினைத்தால்

அனுதினம்  போராட்டமே.

இரவும் பகலும்

தோன்ட்றும் காட்ச்சி

இயற்க்கையில் சரிசமமே.

தண்டனை தீற்ப்பெனும்

திராசின்  தட்டுகள்

சமமாய் நின்ட்றால்

நீதியும் சரிசமமே.

ச்வரங்கள் ஏழையும்

வரிசயாய் சேர்த்தால்

ச்ருதியாய் அமைந்திடுமே

அதனைப் பலவித

தரமதில் கோர்த்தால்

புதுவித ராகங்கள் அமைந்திடுமே

மேகங்கள் கொஞ்சம்

விலகி  விட்டால்

அங்கு வானில் ஒளிமயமே

மனதிலிருந்து கவலைகள் விலக

வாழ்வில் ஒளிமயமே.

 

சுந்தரேச்வரன் (முரளி)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s