எண்ணிக்கை

என்னவென்ட்று    என்னவென்ட்று    நான்    சொல்வது

எண்ணிக்கை   நம்   வாழ்வில்    விளையாடுது     (2)

கருவறையில்    வாழ்க்கையும்     எண்ணிக்கைதான்

வெளியுலகில் வாழும்  காலம்   எண்ணிக்கைதான்.     என்னவென்ட்று என்னவென்ட்று ……..

கடிகாரத்தில்  நேரம்   எண்ணிக்கைதான்

ஸ்வரங்கள்   ஏழென்பதும்   எண்ணிக்கதான்

எண்ணிலாக்கோள்கள்    இருக்கின்ட்றபோதிலும்

கோள்களின்     சுற்றிலும்     எண்ணிக்கைதான்

அதன்   இடைவெளி   அளவிலும்   எண்ணிக்கைதான்

வானவில்   வண்ணத்தில்     எண்ணிக்கைதான்

இரவுபகல்    மாறுவதும்     எண்ணிக்கைதான்        என்னவென்ட்று என்னவென்ட்று………

இதயத்தின்    மிடிப்பிலும்     எண்ணிக்கைதான்

நம்முடலின்     அளவதிலும்     எண்ணிக்கைதான்

உயிரணுவில்க்கூட     எண்ணிக்கைதான்

இதில்   எண்ணிக்கை    தவறினால்   ஏமாற்றம்   தான்

வானத்தின்    அகலவும்     எண்ணிக்கைதான்

அதுவும்   எண்ணிக்கை   தெரியாத    எண்ணிக்கைதான்       என்னவென்ட்று என்னவென்ட்று………

எண்ணிக்கைதான்    வாழ்வின்    ஆதாரமே,    அதனால்

எண்ணங்கள்    யாவுமிங்கு    கைக்கூடுமே

எண்ணிக்கை     தவறினாலெல்லாம்     தடுமாற்றமே

எண்ணில்லாத்     துன்பங்கள்       உருவாகுமே.       என்னவென்ட்று என்னவென்ட்று………..

 

சுந்தரேச்வரன் ( முரளி)        Dated 21 st  March 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s