இயற்க்கயின் நடனம் அவை பொழியும் Gஆனம்

மேகம் சூழ்ந்திட விண்ணின்  நிறமது மாறும்

மழையாய்ப்பொழிந்திட மண்ணின் தாகமும்  தீரும்

தறையில் வீழ்ந்திடில் சிதறும் முத்துகள்

நடனம்  ஆடிட பயிலும்  வேளையில்

அதுவாய் தந்திடும் அமுதாய் இனித்திடும்

ஜரஜர என்கிற ஒலியில் வருமொரு Gஆனம்.

 

விண்ணைத்தழுவி எங்குமவள்தான் செல்வாள்

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் தொடற்ப்பவளென்பதில் மகிழ்வாள்

பருவங்கள் மாறிடில் தென்படும் பலசுவை

பருவத்தில் மாட்றங்கள் தன்னிலும் தோன்ட்றவே

வெட்க்கம் விலகிட, தன்னைக்கொடுத்தவள்

மண்ணின் வெட்பம் தணித்திடச்செய்தாள் மழையாக.

 

விண்ணைவிட்டு   மண்ணில்   வந்தவள்  சேர

மண்ணைத்தழுவி நதியாய் பலதிசை

தனியாய் அவளும் செல்ல

இயற்க்கையின் அழகில் மாட்றங்கள் தென்பட

இன்பத்தில் அவைகளும் தன்னைமறந்திட

அதுவாய் தந்திடும் அமுதாய் இனித்திடும்

பறவைகள் விலங்குகள் பலவிதமொழிதரும் Gஆனம்.

Dated  13th  April 2014      By  Sundareswaran  alias  Murali

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s